رفتن به نوشته‌ها

برچسب: مرجع دانش پارس

سبک شناسی خراسانی در ادبیات و معماری

سبک شناسی خراسانی در ادبیات و معماری

سبک شناسی خراسانی در ادبیات و معماری

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :16
سال انتشار : 1394
چکیده
در روزگار ما که فرهنگ غرب نفوذ خود را بر همه ی فرهنگهای دیگر گسترانده ,مجموعه ی مقولات فکری ,ذوقی وهنری در ظاهر تعریف شده اند,لذا یک محقق امروزی متعلق به هر فرهنگ و تمدنی که باشد ,خودبخود تعریفهای موجود را از آن خود می داند وبه آنها استناد می کند .در فرهنگ سنتی ایران تعریف هنر ,معنای هنر ,کاربرد وغایات هنر دقیقا در راستای تعاریف موجود قرار نمی گیرند لذا شیوه ی بیان آن نیز ممکن است متفاوت…

ساخت غربال مولکولی کربنی از پوست گردو و پسته به روش فعالسازی شیمیایی و بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر مکانیزم جذب سطحی نیتروژن و متان روی آن

ساخت غربال مولکولی کربنی از پوست گردو و پسته به روش فعالسازی شیمیایی و بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر مکانیزم جذب سطحی نیتروژن و متان روی آن

ساخت غربال مولکولی کربنی از پوست گردو و پسته به روش فعالسازی شیمیایی و بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر مکانیزم جذب سطحی نیتروژن و متان روی آن

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :15
سال انتشار : 1394
چکیده
هدف از این تحقیق، ساخت جاذب کربنی و بررسی جذب سطحی نیتروژن و متان است. غربالهای مولکولی کربنی با استفاده از پوست گردو و مخلوط وزنی 5:5 پوست پسته و گردو با تلقیح فسفریک اسید با نسبت وزنی 1:5 تا 1:5 ساخته شدند. کربونیزاسیون و فعالسازی نمونه ها به طور همزمان، در دمای 616℃ انجام شد. حرارت دهی نهایی جهت اصلاح سایز دهانه منافذ ایجاد شده در ℃ 166 صورت گرفت. پارامتر نسبت تلقیح در مقایسه با مواد خام…

ساختمان شبکه های حسگر بی سیم

ساختمان شبکه های حسگر بی سیم

ساختمان شبکه های حسگر بی سیم

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :
سال انتشار : 1394
چکیده
شبکه های حسگر نسل جدیدی از شبکه ها هستند که بطور معمول از تعداد زیادی گره ی ارزان قیمت تشکیل شده اند و ارتباط بین گره ها بصورت بیسیم صورت می گیرد هدف اصلی دراین شبکه ها جمع آوری اطلاعاتی درمحیط پیرامون حسگرهای شبکه است نحوه عملکرد کلی این شبکه ها به این صورت است که گره ها اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کنند و سپس آنها را به سمت گیرنده ارسال می کنند امروزه کاربردهای وسیعی برای این شبکه ها…

سیر تاریخی و اندیشه ای حفاظت مناظر فرهنگی

سیر تاریخی و اندیشه ای حفاظت مناظر فرهنگی

سیر تاریخی و اندیشه ای حفاظت مناظر فرهنگی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار : 1395
چکیده
میراث بشری در برگیرنده ابعاد فرهنگی و معنوی است که اغلب با الهام ازطبیعت خلق شده اند. بنابراین ارتباط مستقیمی میان میراث فرهنگی و طبیعی وجود دارد که با بهره گیری از آن می توان به یکپارچه سازی حفاظت و مدیریت این مواریث پرداخت . با گنجانده شدن منظرهای فرهنگی در راهنمای اجرایی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان در سال 2991 امر حفاظت گستره فراگیرتری را در بر گرفت؛ آنچنانکهگونههایی از…

ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق

ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق

ساخت و بررسی کارایی دستگاه نمونه بردار دیجیتالی رسوب معلق

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :7
سال انتشار : 1395
چکیده
لزوم توجه به مقوله رسوب معلق در برنامهریزیهای کلان و منطقهای و عدم وجود پایگاه دادهای مناسب از این پدیده، باعث بروز مشکلات عدیدهای گردیده است. انتظار میرود با پیشرفت جوامع و فشار شدیدتر بر منابع طبیعی و بالطبع افزایش سیلابها و رسوبات ناشی از آنها، در آینده نزدیک، الزامبیشتری برای دستیابی به ارقام صحیحتر رسوب وجود داشته باشد. لذا در تحقیق حاضر سعی شده است دستگاه نمونهبردار دیجیتالی رسوب…

ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن

ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن

ساخت و تعیین خواص مهندسی سیمان های مرکب با کاهش 25درصدی مصرف سیمان در بتن

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :11
سال انتشار : 1395
چکیده
در حال حاضر در تعداد محدودی از کشورها، سیمان های مرکب مورد استفاده قرار گرفته است، در حالیکه در ایران علیرغم تعداد زیاد کارخانه های سیمان، لازم است تا کاربرد این نوع سیمان مورد توجه جدی قرار گیرد. لذا، بمنظور کاربردی کردن این نوع سیمان در کشور لازم است، خواص مهندسی، مکانیکی، روانی )اسلامپ(، عمر و دوام آنهامورد بررسی جدی قرار گیرد. موارد فوق بخشی از مقاصد تحقیق حاضر است که در این مقاله مدنظر…

سطح بندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از روش AHP

سطح بندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از روش AHP

سطح بندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با بهره گیری از روش AHP

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :10
سال انتشار : 1395
چکیده
با توجه به رشد سریع صنعت گردشگری در جهان، اهتمام در راستای توسعه این صنعت و شناسایی قابلیت ها و توانمندی های مناطق، مقاصد و سایت های مختلف گردشگری و الویت دهی به آنها نیازمند نگاهی دقیق و عملی همراه با برنامه ریزی جهت توسعه همگام با جریانهای جهانی میباشد. با توجه به محدودیت های مختلف اعم از فنی، مالی، زمانی و نظیر آن امکان بهرهگیری و توسعه تمام ظرفیتها درهمه مناطقگردشگری موجود در مدت زمان…

شبیه سازی دو بعدی راکتور شعاعی محوری

شبیه سازی دو بعدی راکتور شعاعی محوری

شبیه سازی دو بعدی راکتور شعاعی محوری

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار : 1395
چکیده
در این مقاله مدل ریاضی دو بعدی برای شبیه سازی راکتور شعاعی محوری سنتز آمونیاک، به کار گرفته شده است. معادلات حاکم، شامل معادلات انتقال جرم، انتقال حرارت و معادلات افت فشار، به صورت همزمان حل شده اند. معادلات جرم و حرارت در این مدل توسط نرم افزار MATLAB حل شده اند. اما به علت اینکه معادلات ممنتوم و پیوستگی در این بستر ها با در نظر گرفتن تاثیرات کاتالیست ها بسیار پیچیده می شود، از نرم افزار COMSOL…

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استفاده از مصالح بازیافتی در ساخت ساختمانهای بلند بتنی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استفاده از مصالح بازیافتی در ساخت ساختمانهای بلند بتنی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استفاده از مصالح بازیافتی در ساخت ساختمانهای بلند بتنی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :9
سال انتشار : 1395
چکیده
وضعیت کنونی اقتصاد جهانی و نیاز به ایجاد رونق در صنایع مختلف در شرایط رقابتی، موضوع افزایش بهرهوری را حائز اهمیت بیش از پیش ساخته است. ارتقاء بهره وری در صنعت ساخت نیازمند توجه ویژه است زیرا درصد بالایی از ررد اقتصادی کشورها مرتبط با صنعت ساخت میباشد. بعلاوه، رسیدن به بسیاری از اهداف ملی و اجتماعی دولت ها منوط به اجرای بهینه پروژههای زیرساختی میباشد. بالا رفتن هزینه ها، توجه شرکت های…

تحلیل و بررسی روش دیافراگمی و نیلینگ در سازه های نگهبان و مقایسه عملکرد آنها در گودبرداری

تحلیل و بررسی روش دیافراگمی و نیلینگ در سازه های نگهبان و مقایسه عملکرد آنها در گودبرداری

تحلیل و بررسی روش دیافراگمی و نیلینگ در سازه های نگهبان و مقایسه عملکرد آنها در گودبرداری

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار : 1395
چکیده
امروزه با توجه به ساخت و سازهای عمرانی و اهمیت سرعت ساخت در شهرها، ریزش های در حین گودبرداری از جمله مواردی است که مانع از اجرای پیشرفت ساخت شده و آن را به تاٌخیر می اندازد. در این مقاله به بررسی روش های موثر بمنظور جلوگیری از این اتفاق پرداخته شده، دو روش نیلینگ و دیافراگمی از جمله روش های پایدارسازی گود و دیواره های آن است که اغلب در مناطق شهری به کار می روند. سرعت اجرا در روش نیلینگ نسبت به…