استخدام نیروی نظافتی خانم بلوار سجاد مشهد

استخدام نیروی نظافتی خانم بلوار سجاد مشهد آذر 99 به یک خانم جهت نظافت وآشپزی…