رفتن به نوشته‌ها

دسته: پوشاک

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی چهار دکمه زنانه
سایزبندیS,M,L,LL

فایل را در سایز اصلی پلات بگیرید /فرمت فایل pdf است و اگر طبق سایز اصلی خود فایل پلات گرفته شود تغییر نمیکند .
الگو شامل پیش و پشت و آستین و یقه وسجاف جلو و سجاف پشت یقه می باشد .

 
فرمت فایل PDF…

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی چهار دکمه زنانه
سایزبندیS,M,L,LL

فایل را در سایز اصلی پلات بگیرید /فرمت فایل pdf است و اگر طبق سایز اصلی خود فایل پلات گرفته شود تغییر نمیکند .
الگو شامل پیش و پشت و آستین و یقه وسجاف جلو و سجاف پشت یقه می باشد .

 
فرمت فایل PDF…

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی (چهار سایز S,M,L,LL) زنانه

فایل الگو پالتو کتی چهار دکمه زنانه
سایزبندیS,M,L,LL

فایل را در سایز اصلی پلات بگیرید /فرمت فایل pdf است و اگر طبق سایز اصلی خود فایل پلات گرفته شود تغییر نمیکند .
الگو شامل پیش و پشت و آستین و یقه وسجاف جلو و سجاف پشت یقه می باشد .

 
فرمت فایل PDF…