رفتن به نوشته‌ها

مقاله ترجمه شده با عنوان : اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

مقاله ترجمه شده با عنوان : اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

مقاله ترجمه شده با عنوان : اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان

مقاله ترجمه شده باعنوان:
Vapor–liquid equilibrium measurements and correlations for an azeotropic system of ethane + hexafluoroethane
اندازه گیری ها و روابط تعادل بخار – مایع برای یک سیستم آزئوتروپیک اتان + هگزافلوئورواتان
The research on the isothermal vapor–liquid phase behavior for the ethane (R170) + hexafluoroethane (R116) system is presented in this paper.The vapor–liquid equilibrium (VLE) data were measured at four temperatures 189.31, 192.63, 247.63 and 252.80K with an apparatus based onrecirculation method. The experimental results were correlated with the Peng–Robinson equation of state using two types of mixing rules, thePanagiotopoulos–Reid…

منتشر شده در مهندسی شیمی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.