13
جولای

دانلود رایگان کتاب اقسام قلم طلسمات

دانلود رایگان کتاب اقسام قلم طلسمات

این کتاب شامل:

1-مجموعه چند رسایل
2-علم الحروف
3-شکستن طلسمات
4-رمزگشایی قلم طلسمات
5-رمزگشایی حروف و قلم در ادعیه
6-قلم پهلوی
7-قلم قمی
8-اسرار طلسمات منازل و بروج
9-قلم اسرار خوارزمی
10-قلم علم الاسما و… می باشد

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید