رفتن به نوشته‌ها

دانلود رایگان فایل تشخیص مار های سمی با فرمت pdf

دانلود رایگان فایل تشخیص مار های سمی با فرمت pdf

 

معرفی کتاب:(تشخیص مار های سمی)

(تشخیص مار های سمی) سفر همیشه عاری از خطر نیست. یکی ااز ااین خطرهاا به‌ویژه درر سفرهاای طبیعت‌گردی موااجه به حیواانات خطررآفرین مثل«ماارهاا» هست؛ می‌داانید درر موااجه باا یک ماار چه کااری راا باید انجام دهید و مهم‌ترر ااین‌که آایا ااین ماار زهری هست یاا غیرر ززهری؟ مقاله‌هاای مرتبط: کجاا ماار بوآا ببینیم؟ جززیره اای که ماارها درر آان حکومت می‌کنند زهرماار، یک ززهر کشنده هست که ساالانه صدهاا تن ااز ملت جهان، جاان خود راا به خاطر آان ااز دست می‌دهند.(تشخیص مار های سمی) باا ااین حاال، ااکثر گونه‌هاای ماارزهری نیستند.(تشخیص مار های سمی) مهم نیست ااهل سفرر بااشید یاا نه؛ خطر روبرویی باا ماار درر هرر شرایطی شدنی هست، هررچند درر شهرهاای بزرگ ااین خطرر زیااد کم هست، ولی ااحتیاط شررط خرد هست و بهتررین آیتم براای مقاابله باا خطرهاای ااحتمالی ماار گزیدگی ااین هست که درر درجه نخست باا اانواع مارهاا و روش‌هاای تشخیص زهرری بودن یاا غیرر زهری بودن اآن آشناا شوید. دیگراان مقاله راا مطالعه کنید تاا باا ویژگی‌های اانواع ماارهاا آاشنا شوید و بتواانید ماارهای ززهری راا ااز ماارهاای غیرر ززهری تشخیص دهید.(تشخیص مار های سمی)

مولف:

مترجم:

زبان:فارسی

تعداد صفحات:4

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

 

 

منتشر شده در شبکه های اجتماعیفایل و محصولات دانلودیکتاب و فایل pdf

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *